top of page

Algemene Websitevoorwaarden Flex4Sure BV
versie 1.0 19.05.2021

1. toestemming

Flex4Sure BV ("F4S") biedt u deze website ("F4S Website") en de Diensten aan onder de volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Door het bezoeken van een pagina van deze F4S Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op een later tijdstip door F4S worden gewijzigd door het plaatsen van bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U wordt daarom geadviseerd de Gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele updates voordat u de F4S website bezoekt.

 

2. F4S website

U kunt deze F4S website gebruiken om informatie te verkrijgen over bepaalde F4S producten en diensten en om aanvullende informatie van F4S aan te vragen.

De volledige inhoud van www.Flex4Sure.com (tekst, afbeeldingen, grafieken, animaties) is onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom. De inhoud mag niet worden gebruikt, gekopieerd of gewijzigd voor privé- of zakelijke doeleinden.

Alle handelsmerken of merknamen die op de site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming worden gekopieerd of op enige andere wijze worden gebruikt.

3. informatie over cookies

Om u ten volle te laten profiteren van de inhoud en de gepersonaliseerde functies op Flex4Sure.com, moet uw computer, tablet-pc of mobiele telefoon cookies accepteren (meestal de standaardinstelling), omdat we bepaalde gepersonaliseerde functies alleen met behulp van cookies kunnen aanbieden.

Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid

 

4. gebruik

4.1 Algemeen gebruik van alle pagina's van de F4S Website

De F4S website en de diensten zijn gratis voor u beschikbaar en mogen alleen gebruikt worden voor privé, niet-commerciële doeleinden. Alle ondersteuning die u wordt geboden, dient uitsluitend ter informatie. F4S behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de F4S Website of om niet te reageren op vragen of ondersteuning te verlenen in verband met de F4S Website.

Wij vragen u om geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie via de F4S website naar F4S te sturen. Behoudens de verplichtingen van F4S onder zijn Privacybeleid, wordt informatie of documenten van welke aard dan ook die via de F4S Website aan F4S worden verstrekt, als niet-vertrouwelijk beschouwd. Door informatie of documenten naar F4S te sturen, verleent u F4S een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze informatie of documenten te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren, en u stemt er ook mee in dat F4S vrij is om alle ideeën, concepten, know-how of technieken die u ons voor welk doel dan ook stuurt te gebruiken. U stemt ermee in deze Site niet te gebruiken voor enig document dat een van de volgende zaken bevat, of als zodanig kan worden geïnterpreteerd:

(i) documenten met lasterlijke, smadelijke, obscene, beledigende, kleinerende, racistische, discriminerende of godslasterlijke inhoud;
(ii) documenten die een schending inhouden van een verplichting tot vertrouwelijkheid of privacy of van een handelsgeheim;
(iii) documenten die een schending inhouden van eigendomsrechten van derden of waarvoor u niet over alle noodzakelijke licenties en/of toestemmingen beschikt; of
(iv) documenten waarvan de inhoud in strijd is met enige andere wettelijke bepaling.

 

U stemt er verder mee in de F4S Website niet te gebruiken voor het verzenden van documenten die het plegen van een strafbaar feit inhouden of aanmoedigen, aanleiding geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zijn met enige toepasselijke wet, of een inbreuk vormen op de rechten van een derde partij.

F4S behoudt zich het recht voor om elk document van de F4S Website te verwijderen dat naar het oordeel van F4S in strijd is met de in deze Sectie 3 uiteengezette voorwaarden of dat anderszins ongepast is. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat F4S geen controle heeft over de inhoud die door andere gebruikers op de F4S Website wordt geplaatst en dat F4S niet van plan is om de inhoud van de F4S Website te controleren op juistheid, gepastheid of naleving van de principes van deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag geen websites met aanstootgevende of anderszins ongepaste inhoud aan de F4S website koppelen. Op verzoek van F4S, moet u een dergelijke link verwijderen.

U gaat ermee akkoord om F4S te vrijwaren voor alle claims, eisen, verliezen of schade geleden als gevolg van een schending van de bepalingen van deze clausule 4.1.

4.2 Internetverbindingen
In uw belang bevat het internetaanbod van F4S links die verwijzen naar internetpagina's van andere aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u mogelijk de internetpagina's van F4S.


F4S heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van internetpagina's van derden en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van het materiaal van alle internetpagina's van derden, zelfs als de F4S website naar deze externe sites linkt. De verklaring is geldig voor alle links op onze website en het materiaal van alle sites die bereikt worden via banners en links op de F4S website.

 

5. aansprakelijkheid

5.1 U begrijpt en erkent dat u de F4S Website op eigen risico gebruikt en dat F4S niet garandeert dat de F4S Website aan uw eisen zal voldoen of dat de F4S Website ononderbroken of foutloos of veilig zal zijn.

5.2 F4S, haar filialen en alle leveranciers van F4S die in de website van F4S worden genoemd (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van de F4S website) en de functionarissen, werknemers, aandeelhouders of agenten van F4S of haar voornoemde leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, van welke aard of omvang dan ook, die u of een derde zou kunnen lijden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies van inkomsten, winst of goodwill, verlies van gegevens, contracten) of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met enige onderbreking van de bedrijfsvoering en voor enig verlies of schade hetzij uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, in verband met deze F4S website of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze F4S website, alle websites gelinkt aan deze F4S website, of de inhoud van dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of browsen op deze F4S website of uw downloaden van enige inhoud van deze F4S website of alle websites gelinkt aan deze F4S website.

Dit geldt niet in gevallen van dwingende aansprakelijkheid, bijv. volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, verwonding van leven, lichaam of gezondheid, of schending van een voorwaarde die de kern van het contract raakt. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de contractuele partner houdt geen verband met de bovengenoemde regelingen.

5.3 F4S geeft geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de F4S Website met betrekking tot enige inhoud of diensten beschikbaar op of in verband met de F4S Website. F4S behoudt zich het recht voor om enige inhoud of diensten aangeboden op of via de F4S Website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of in te trekken.

5.4 F4S wijst hierbij alle verklaringen, garanties, waarborgen of andere voorwaarden af met betrekking tot de levering of voorgenomen levering, niet-nakoming of vertraging in de levering van enige Diensten in verband met de F4S Website of de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de F4S Website.

 

6. privacybeleid

Bezoek onze privacy pagina voor alle F4S privacyverklaringen.
 

7. handelsmerk

Het tonen of gebruik van F4S's handelsmerken of logo's in welke vorm dan ook is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van F4S.

Alle handelsmerken of merknamen die op de Site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming worden gekopieerd of anderszins gebruikt.

 

8. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De exclusieve plaats van jurisdictie voor elk geschil dat in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaat, is Roermond.
 

9. F4S

Flex4Sure BV
Veldheimerlaan 45A
1402 LB Bussum
KvK 85223999

 

10. auteursrecht

Copyright © Flex4Sure BV Alle rechten voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden om inhoud of software van een F4S website te verspreiden, te publiceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F4S.

 

bottom of page